,,METAMORPHOSIS” predstavlja specifičnu vrstu ličnog foto bloga mojih autorskih amaterskih fotografija  nastalih u različitim vremenskim intervalima u periodu od 2006. godine do danas. U skladu sa koncepcijom nastanka objavljenih fotografija, foto radovi su razvrstani u pet celina: Prve dve celine ,,SERIJE FOTOGRAFIJA” i ,,CIKLUSI FOTOGRAFIJA” predstavljaju donekle koncizno određene i kategorizovane foto radove koje sam po sopstvenim subjektivnim nahođenjima a u skladu sa kontekstom i vremenskim intervalom njihovog nastanka, klasifikovao po grupama, odnosno prema ,,ciklusima” i ,,serijama”. Treću celinu predstavljaju fotografije koje se mogu označiti kao “FOTO ESEJI”. Četvrtu grupu fotografija, nije moguće odrediti na jasan način kao predhodne tri, budući da se najčešće radi o manjim grupama dokumentarnih ili o pojedinačnim fotografijama koje predstavljaju produkt moje težnje – kao socijalnog antropologa i arheologa – da zabeležim određene motive, odnosno da dokumentujem različite prizore i celine koje sam smatrao da ih je vredno zabeležiti. U tom smislu, četvrta grupa fotografija bi se uslovno mogla označiti kao “DOKUMENTARNA FOTOGRAFIJA”, iako posmatrano u celini, za dominantnu većinu mojih autorskih fotografija publikovanih na ovom blogu, mogao bi se svakako u određenom smislu iskoristiti upravo termin ,,dokumentarna” fotografija.  S obzirom na različite inicijalne načine nastanka, odnosno moje želje i posvećenosti za fotografisanjem u konkretnim trenutcima, jasno je da u tehničkom i estetskom smislu, fotografije razvrstane u ,,Serije”, ,,Cikluse”, kategoriju ,,Photomomenti”, kao i u ,,Foto eseje”, drastično u tehničko-kvalitativnom smislu odudaraju od četvrte grupe, koja ipak u primarnom smislu ima vrednost isključivo ,,dokumentarne fotografije”.

Serije fotografija predstavljaju foto radove koji su nastali u kratkim vremenskim intervalima, odnosno u konkretnim trenutcima. Sve prezentovane serije fotografija nastale su u vremenskom periodu između 2006. i druge polovine 2010. godine.

Ciklusi fotografija objedinjavaju širi opus foto radova, odnosno fotografija koje su nastajale u dužim vremenskim intervalima. Većina ciklusa fotografija, koncizno je tematski određena. Najčešće je inspirisana putovanjima, odnosno subjektivnim doživljajima dinamičnosti, arhitekture i estetike fotografisanih lokacija i prizora. Suprotno tome, nekoliko ,,ciklusa” nisu određeni na osnovu geografskog, već isključivo na osnovu tematskog kriterijuma. Svakako, zajedničko svim ,,ciklusima fotografija” za razliku od ,,serija fotografija” je u tome što su koncipirani i selektovani naknadno. Svi publikovani ciklusi fotogrfija nastajali su periodično u vremenskom intervalu od druge polovine 2006. do sredine 2017. godine.

Dokumentarna fotografija obuhvata foto radove koje prvenstveno a verovatno i najčešće imaju isključivo dokumentarni a ne estetski ili ,,umetnički” značaj. Većina fotografija iz ove grupe je nastala kao proizvod moje tendencije za posmatranjem okoline, odnosno težnje da dokumentujem različite celine, prizore, predmete i pojave, ili jednostavno da zabeležim različite situacije. U tom smislu, foto radovi koji su na blogu podvedeni pod kategoriju ,,dokumentarne fotografije”, zapravo reflektuju različite segmente svakodnevice, odnosno društva i prvenstveno prostora koji je u vezi sa njim. Većina ovih fotografija nastala je planski, odnosno fotografije u najvećem broju predstavljaju produkt različitih istraživanja i dokumentovanja. Kao rezultat pomenute ,,istraživačke” tendencije, proisteklo je nekoliko grupa dokumentarnih fototografija uz propratne kraće ili duže komentare. Međutim, deo fotografija je nastao sasvim slučajno, odnosno fotografisanje je bilo uzrokovano konkretnom situacijom. Svakako tehnički kvalitet ovih fotografija drastično zaostaje za estetikom foto radova klasifikovanih u ,,cikluse” i ,,serije” fotografija.

Foto eseji, objedinjuju jasno hronološki i tematski razvrstane fotografije čiji je redosled u okviru albuma koncizno klasifikovan u zavisnosti od pravca mog kretanja na određenoj lokaciji, odnosno lokacijama.

***

Čitav niz fotografija koje sam načinio pre druge polovine 2006. godine, bez obzira na njihov kvalitet, nisu prezentovane na ovom blogu budući da su nastale kao proizvod angažovane fotografije. Takođe, iz istog razloga, nisu objavljene ni druge fotografije koje su nastale i nakon 2006. godine u kontekstu različitih angažmana, ukoliko oni nisu bili iključivo ,,dokumentarističkog” tj. ,,istraživačkog” karaktera. U tom smislu, objavljene fotografije koje se nalaze na ovom blogu, bez obzira da li se radi o ,,ciklusima”, ili ,,serijama”, za razliku od većine dokumentarnih fotografija kao i ,,foto eseja” nastale su ,,van angažmana”, odnosno predstavljaju foto radove samoinicijativno inspirisane odeđenim trenutkom, različitim subjektivnim osećajima, željom za dokumentovanjem, ili pak kao produkti fotografisanja nastali u trenutcima proste dokolice. Upravo u istom takvom kontekstu treba posmatrati i ideju za nastankom i pokretanjem ovog bloga, odnosno odluku da publikujem čitav niz fotografija koje sam načinio tokom prethodnih godina, tematski ih klasifikovao, ali nikada nisam imao ni nameru a još manje volju da ih objavljujem, barem ne kao posebnu tj. ovako koncipiranu celinu.

Kristijan Obšust