,,METAMORPHOSIS” predstavlja specifičnu vrstu ličnog foto bloga mojih autorskih (i amaterskih) fotografija  nastalih u različitim vremenskim intervalima u periodu od 2006. godine do danas. U skladu sa koncepcijom nastanka objavljenih fotografija, foto radovi su razvrstani u četiri celine: Prve dve celine SERIJE FOTOGRAFIJA i CIKLUSI FOTOGRAFIJA predstavljaju koncizno određene i kategorizovane foto radove koje sam po sopstvenim subjektivnim nahođenjima a u skladu sa kontekstom i vremenskim intervalom njihovog nastanka, tematski klasifikovao po grupama, odnosno prema ciklusima i serijama. Treća grupa fotografija – PHOTOMOMENTI,  klasifikovana je u skladu sa subjektivnim aspiracijama poput fotografija razvrstanih u cikluse i serije, ali bez koncizno definisanog lokacijskog i hronološkog konteksta i sa naknadno kreiranim tematskim grupama. Četvrtu celinu, predstavljaju fotografije koje se mogu kategorizovati kao FOTO ESEJI. Izuzev autorskih fotografija, u okviru sadržaja na blogu nalaze se i fotografije mojih apstraktnih radova: slika, crteža i skulptura, koje su prezentovane u okviru pete celine na blogu pod nazivom: SUBJEKTIVNE KOMPOZICIJE.  

Serije fotografija – predstavljaju foto radove koji su nastali u kratkim vremenskim intervalima, odnosno u konkretnim trenutcima. Sve prezentovane serije fotografija, koncizno su inicijalno koncipirane u formi celina uz akceptovanje tematskog, hronološkog i lokacijskog konteksta. Nastale su u vremenskom periodu između 2006. i druge polovine 2012. godine.

Ciklusi fotografija – objedinjavaju širi opus foto radova, odnosno fotografija koje su nastajale u dužim vremenskim intervalima. Većina ciklusa fotografija, koncizno je tematski određena. Najčešće je inspirisana putovanjima, odnosno subjektivnim doživljajima dinamičnosti, arhitekture i estetike fotografisanih lokacija i prizora. Suprotno tome, nekoliko ciklusa nisu određeni na osnovu geografskog, već isključivo na osnovu tematskog kriterijuma. Svakako, zajedničko svim ciklusima fotografija za razliku od serija fotografija je u tome što su koncipirani i selektovani naknadno. Svi publikovani ciklusi fotogrfija nastajali su periodično u vremenskom intervalu od druge polovine 2006. do sredine 2017. godine.

Photomomenti – objedinjuju foto radove koji su najčešće nastali kao rezultat experimentisanja na određenim lokacijama i/ili predmetima, odnosno koji imaju koncizno određene međusobno povezane motive. U tom kontekstu, fotografije objavljene u ovoj grupi su prema koncepciji svog nastanka, najbliže foto radovima publikovanim u kategoriji serije. Ipak, za razliku od njih, one nisu razvrstane koncizno uz nužno respektovanje inicijalno određene hronološke i lokacijske atribucije, dok je tematska načinjena kod određenih kreiranih celina, naknadno i proizvoljno.

Foto eseji – objedinjuju jasno hronološki i lokacijski razvrstane fotografije koje su publikovane u sklopu tematskih albuma. Odnosno, fotografije publikovane u ovoj kategoriji zapravo predstavljaju specifičnu formu ličnih foto putopisa ili formu dokumentarnih foto radova koji se odnose na konkretne lokacijske  celine.

***

Čitav niz fotografija koje sam načinio pre druge polovine 2006. godine, bez obzira na njihov kvalitet, nisu prezentovane na ovom blogu budući da su nastale kao proizvod angažovane fotografije. Takođe, iz istog razloga, nisu objavljene ni druge fotografije koje su nastale i nakon 2006. godine u kontekstu različitih angažmana, ukoliko oni nisu bili iključivo ,,dokumentarističkog” tj. ,,istraživačkog” karaktera. U tom smislu, fotografije prezentovane na blogu,  nastajale su samoinicijativno i inspirisane su odeđenim trenutkom, različitim subjektivnim osećajima, željom za dokumentovanjem, ili pak predstavljaju produkte fotografisanja u trenutcima dokolice. Upravo u istom takvom kontekstu treba posmatrati i ideju za nastankom i pokretanjem ovog bloga, odnosno odluku da prezentujem čitav niz fotografija koje sam načinio tokom prethodnih godina, tematski ih klasifikovao, ali nikada nisam imao ni nameru a još manje volju da ih objavljujem, barem ne kao posebnu tj. na ovaj način koncipiranu celinu.  

Kristijan Obšust